Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Informácie o cookies


Zahrada Vašich snov > Ako vrátiť tovar ?

Ako vrátiť tovar ?

Podľa zákona 367/2000 v pl. z. (od 1.1.2014 zákon 89/2012 Sb. v pl. z.) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar potom musí byť vrátený Kupujúcim (na jeho náklady) na adresu Predávajúceho ako obyčajný balík (v prípade poslania Slovenskou poštou alebo iným dopravcom), prípadne privezený po dohode osobne na akúkoľvek pobočku Predávajúceho v ČR (viď kontakty). Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. V súlade so zákonom môžu byť Kupujúcemu vyúčtované náklady spojené s uvedením vráteného tovaru do prodejeschopného stavu (tj budú vyúčtované prípadné chýbajúce diely, prípadné prebalenie, prípadné vyčistenie apod). Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode - faktúra alebo pokladničný doklad. Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar. V prípade nedodržania týchto podmienok nebude Predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť. Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR číslo (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (vaše číslo účtu). Dátum a podpis ". K vráteniu tovaru je možné využiť aj formulár z webových stránok Predávajúceho.

Postup vrátení tovaru:

  1. V lehote 14 dní po obdŕžaní tovaru (počíta sa od prvého dňa po prevzatí od dopravcu alebo po vyzdvihnutí na pobočke Predávajúceho) pošlite Predávajúcemu vhodným spôsobom informáciu, že odstupujete od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní – odporúčame využiť formulár na strane č. 1.  V prípade odoslania poštou je rozhodujúci poštová pečiatka zásielky. Ako najvhodnejšie odporúčame poslať email na adresu odstoupeni.od.smlouvy@lanitplast.cz.
  2. Z dôvodu hladkého priebehu vrátenia tovaru odporúčame o úmysle vrátiť tovar vopred informovať Predávajúceho (napr. telefonicky) na prevádzke, kam budete tovar odosielať (nie je to však vašou povinnosťou, ale vybavenie vrátenia tovaru to značne urýchli).
  3. Tovar je nutné odoslať späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy nákupu (počíta sa od prvého dňa po odstúpení). V prípade odoslania poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke zásielky, v prípade odoslania dopravcom potom dátum nakládky z transportných dokladov dopravcu.
  4. Tovar znovu zabaľte čo najlepšie tak, aby v priebehu transportu k Predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu.
  5. Ak budete tovar odosielať poštou alebo zmluvným dopravcom označte tovar vhodným popisom, aby bolo možné tovar identifikovať – potrebujeme získať informáciu, že sa jedná o vrátený tovar v zákonnej lehote + kto bol Kupujúcim (vhodná je kópia nákupného dokladu a ideálne je priložiť vyplnený Formulár oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy).  V každom prípade k tovaru priložte minimálne kontakt na seba – ideálne fungujúci mobilný telefón. Neidentifikovateľný tovar bez týchto informácií bude vrátený odosielateľovi.
  6. Tovar musí byť v súlade so zákonom vrátený Kupujúcim na adresu Predávajúceho ako obyčajný balík (v prípade poslania Slovenskou poštou alebo iným dopravcom), poprípade privezené na akúkoľvek pobočku Predávajúceho (pozri kontakty). Tovar nemusí byť vrátený vrátane pôvodného obalu, potom ale platí obsah bodu 10.  Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté.
  7. Náklady súvisiace s vrátením tovaru (dopravné od Kupujúceho spať k Predávajúcemu) nesie Kupujúci. Je len na Kupujúcom aký spôsob dopravy zvolí. Pre menšie zásielky odporúčame ako dopravcu Slovenskú poštu, pre väčšie zásielky odporúčame napr. spoločnosti GEIS CZ, s.r.o. (www.geis-group.cz) nebo TOPTRANS EU a.s. (www.toptrans.cz) alebo iného dopravcu. Aktuálne ceny dopravy nájdete na webových stránkach dopravcov.
  8. Predávajúci v čo najkratšej lehote tovar skontroluje, overí jeho kompletnosť a nepoškodenosť.
  9. Ak bude tovar kompletný a neporušený, potom do 14 dní od Odstúpenia od zmluvy a od vrátenia tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu peniaze za nákup v plnej výške podľa nákupného dokladu (vrátane všetkých ostatných nákladov ako dopravné a dobierkové).
  10. Tovar je možné vrátiť aj bez originálneho obalu zabalené pre potreby vrátenie iným vhodným spôsobom. Chýbajúce, prípadne Kupujúcim popísaný alebo inak poničený obal (napr. adresami alebo odkazy a pod.) môže byť dôvodom na prebalenie výrobku. Upozorňujeme, že o náklady na prebalenie do náhradného originálneho balenia môže byť v súlade so zákonom znížená výšky vrátenej kúpnej ceny.
  11. POZOR – výška vrátenej kúpnej ceny môže byť znížená o náklady Predávajúceho spojené s uvedením vráteného tovaru do pôvodného stavu (tj. môžu byť vyúčtované prípadné chýbajúce diely tovaru alebo oprava tovaru, môže byť vyúčtované i prípadné vyčistenie alebo uvedenie tovaru do pôvodného predpredajného stavu). Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s jeho povahou a vlastnosťami.

   F O R M U L Á R  A  P O S T U P  P R E  V R Á T E N I E  T O V A R U  K  T I S K U

   I N FO R M Á C I E  O  N Á K L A D O C H  N A  V R Á T E N I E  T O V A R U  K  T I S K U

   UŽITOČNÉ INFORMÁCIE